Návod k obsluze

2024/01 (v1.3)

Autokamera DrivePro 550
1. Obsah balení

Balení autokamery DrivePro obsahuje následující položky:

DrivePro 550
Přísavný držák na sklo

Paměťová karta
microSD Memory Card

Automobilový adaptér

Rychlý návod

2. Začínáme

2-1 Přehled

2-2 Vložení paměťové karty microSD

Před zahájením nahrávání musíte do kamery DrivePro vložit kartu microSD.

 1. Vložte paměťovou kartu microSD do příslušného slotu na spodní straně kamery DrivePro.

VAROVÁNÍ

 1. Před prvním použitím je vždy zapotřebí v kameře DrivePro novou paměťovou kartu naformátovat. Chcete-li formátovou novou paměťovou kartu, stiskněte během nahrávání tlačítko Nastavení a vyberte Format Card.
 2. Ujistěte se, že je velikost alokační jednotky karty microSD 32 kB nebo větší; pokud ne, DrivePro kartu před nahráváním naformátuje.
 3. Formátování smaže všechna data na paměťové kartě.
 4. DrivePro 550 podporuje pouze formát souborů FAT32, nikoli exFAT/NTFS.

 2. Pokud chcete paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni a vyjměte ji ze slotu.

VAROVÁNÍ

Nevyjímejte paměťovou kartu během vypínání kamery, abyste zabránili poškození paměťové karty a ztrátě zaznamenaných videí.

2-3 Montáž držáku DrivePro

 1. Vložte zámek držáku do horní části kamery DrivePro a posunujte ji do strany, dokud neuslyšíte cvaknutí.

 2. Důkladně vyčistěte a osušte plochu čelního skla, na které chcete držák DrivePro umístit. Je-li to možné, namontujte DrivePro doprostřed čelního skla poblíž zpětného zrcátka, aby bylo dosaženo co nejlepšího výhledu.
 3. Zatlačte na páčku na přísavném držáku a pevně přitlačte DrivePro na čelní sklo.

 4. Otočte nastavovacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili kloub a následně nastavte polohu kamery DrivePro.

 5. Po dosažení nejlepší pozice autokamery DrivePro otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude DrivePro v této pozici bezpečně zajištěna.

2-4 Připojení k napájení

 1. Připojte micro USB konektor ke kameře DrivePro.
 2. Zasuňte druhý konec adaptéru do napájecí zásuvky vašeho automobilu.
 3. Po zapnutí motoru automobilu se kamera DrivePro automaticky zapne a zahájí se nahrávání.
 4. Po vypnutí motoru vozu kamera automaticky uloží aktuální záznam a vypne se.

Poznámka

 1. Před připojením kamery DrivePro do napájecí zásuvky všeho vozu vložte do autokamery paměťovou kartu.
 2. Napájecí zásuvky některých typů vozidel jsou stále pod napětím, i když je vypnuté zapalování. Pokud mate takové vozidlo, odpojte napájení autokamery z napájecí zásuvky vašeho vozu, abyste se vyhnuli zbytečné spotřebě energie a nepředvídatelným problémům.

2-5 Funkční tlačítka

Obrazovka nahrávání
1. Indikátor nahrávání
2. Délka videa
3. Rozlišení videa a snímková rychlost
4. Indikátor Wi-Fi
5. Indikátor GPS
6. Stav hlasového záznamu
7. Stav nabití baterie
8. Datum/čas

 • Dlouhým stiskem tlačítka v jakémkoli režimu manuálně zapnete/vypnete kameru DrivePro.
 • Dlouhým stiskem tlačítka rychle zapnete/vypnete mikrofon.
 • Dlouhým stiskem tlačítka rychle vstoupíte do nabídky nahrávání v časové smyčce.
 • Wi-Fi je k dispozici pouze v případě, že je kamera DrivePro připojena k napájení.

2-6 Indikace LED

Stav LED Definice
Nepřetržitě svítící červená Pohotovostní režim
Blikající červená Nahrávání
Blikající modrá Wi-Fi zapnuto a nahrávání

Poznámka

Wi-Fi připojení je k dispozici jen tehdy, když je kamera DrivePro připojena k napájení.

2-7 Nastavení data, času a časové zóny

Nastavení aktuálního data a času:

 1. V průběhu nahrávání videa stiskněte tlačítko Nastavení .

 2. Použijte tlačítka pro výběr datumu a času Date/Time a stiskněte OK.

 3. Použijte tlačítka pro výběr hodnot a stisknutím tlačítka OK přejděte na další položku.

 4. Opakováním kroku 3 nastavte formát data/času a časovou zónu. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko OK.

3. Záznam videí

3-1 Normální nahrávání

Po zapnutí motoru automobilu se kamera DrivePro automaticky zapne a zahájí nahrávání.

Ve výchozím nastavení je na každé tři minuty nahrávání uložen jeden videozáznam. Úpravu délky záznamu naleznete v části Nastavení (Settings) v této příručce.


Po vypnutí motoru automobilu kamera DrivePro automaticky uloží aktuální nahrávku a vypne se.

3-2 Nouzové nahrávání

30 % prostoru úložiště bude vyhrazeno pro nouzové videosoubory. Videosoubory zaznamenané v nouzovém režimu jsou chráněny proti přepsání.

Manuální nahrávání události
Při nahrávání videa stiskněte nouzové tlačítko na spodní straně kamery DrivePro, čímž ručně aktivujete režim nouzového nahrávání.


Při aktivaci nouzového nahrávání se na displeji objeví varování.


Nahrávání události detekované akcelerometrem
Pokud je detekována kolize, kamera DrivePro v průběhu záznamu videa automaticky aktivuje režim nouzového nahrávání.

 • Pokud je citlivost akcelerometru nastavena na „High“ (vysokou citlivost), aktivují režim nouzového nahrávání i drobné otřesy.
 • Pokud je citlivost akcelerometru nastavena na „Low“ (nízkou citlivost), aktivují režim nouzového nahrávání pouze významné otřesy.

Citlivost akcelerometru lze nastavit či jej zcela vypnout v menu Nastavení.

Poznámka

Po zaplnění 30 % úložného prostoru bude novým nouzovým souborem přepsán nejdříve uložený nouzový soubor.

3-3 Záznam v režimu Parkování

Po vypnutí motoru automobilu může kamera DrivePro automaticky vstoupit do režimu Parkování a pořídit záznam při detekci pohybu nebo kolize. Režim Parkování je ve výchozím nastavení zakázán a může být povolen v Nastavení.

Poznámka

Povolením režimu Parkování se po vypnutí motoru automobilu začne kamera DrivePro napájet z vestavěného akumulátoru.

V průběhu režimu Parkování se LCD displej vypne; LED indikátor bude v pohotovostním režimu svítit červeně. Při detekci pohybu nebo kolize s vozidlem pořídí DrivePro záznam o délce přibližně 15 sekund; displej se zapne a LED začne blikat červeně. Pokud během asi 15 sekund nebude detekován žádný pohyb/kolize, displej se opět vypne. Po opětovném zapnutí motoru (připojení k napájení) obnoví kamera režim normálního záznamu.

Auto adaptér od společnosti Transcend vložený do slotu zapalovače přestane kameru DrivePro po vypnutí motoru napájet. Pokud je vyžadován dlouhodobý záznam v režimu Parkování, použijte externí napájecí zdroj. Do režimu Parkování v průběhu záznamu videa manuálně přejdete dlouhým stiskem tlačítka . Chcete-li kameru DrivePro vypnout, stiskněte tlačítko dlouze znovu.

Nízký stav baterie
Nabijte prosím autokameru DrivePro ihned poté, jakmile se objeví upozornění „Low Battery“ na nízký stav nabití baterie, abyste zabránili chybám v systémovém čase. Vyhněte se prosím používání vestavěné baterie k přímému nahrávání videí.

Poznámka

Pokud chcete pořídit záznam s pomocí vestavěné baterie, ujistěte se, že je dostatečně nabita.

4. Prohlížení fotografií a přehrávání videa

4-1 Přehrávání videí / prohlížení fotografií

 1. V průběhu záznamu videa stiskněte tlačítko Procházet .
 2. Použijte tlačítka / pro výběr normálních záznamů Normal, nouzových Emergency nebo momentek Snapshot a stiskněte tlačítko OK.

 3. Použijte tlačítka pro výběr požadovaného souboru a stiskněte tlačítko OK pro náhled.

 4. Stiskněte tlačítko pro návrat do seznamu video souborů.

4-2 Mazání videí/fotografií

 1. Stiskněte tlačítko pro smazání videosouborů či fotografií.

 2. Použijte tlačítka pro zrušení nebo potvrzení smazání videa/snímku a stiskněte tlačítko OK.

4-3 Ochrana videí před smazáním

 1. Stiskněte tlačítko pro ochranu videosouboru před smazáním.

 2. Použijte tlačítka pro výběr požadované možnosti a stiskněte tlačítko OK.

5. Nastavení

V nabídce Nastavení můžete upravit nastavení rozlišení videa, doby záznamu a citlivosti akcelerometru. Také můžete nastavit datum/čas, změnit jazyk rozhraní, formátovat paměťovou kartu, aktualizovat firmware atd.

 1. Stiskněte tlačítko Nastavení .

 2. Použijte tlačítka pro výběr nabídky a stiskněte tlačítko OK.

 3. Použijte tlačítka pro výběr požadovaného nastavení a stiskněte tlačítko OK.

 4. Stiskněte tlačítko pro návrat do nabídky Nastavení.

5-1 Možnosti nastavení

Kamera
Ikona
Vlastnosti
Funkce / Možnosti
Rozlišení
(Resolution)
Nastavení rozlišení/kvality záznamu videa (přední objektiv + zadní objektiv).
1440P30+1080P30 (výchozí) / 1080P60+1080P30 / 1080P30+1080P30 / 720P30+720P30
Hodnota expozice
(Exposure Value)
Upraví hodnotu expozice a zesvětlí či ztmaví obrazovku náhledu.
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (výchozí) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
Mikrofon
(Microphone)
Zapne nebo vypne mikrofon během nahrávání videa.
Zakázáno (Disable) / Povoleno (Enable, výchozí)
Délka videa
(Video Length)
Nastaví délku záznamu každého nahraného videosouboru.
1 min / 3 min (výchozí) / 5 min
Časová značka
(Video Stamp)
Zobrazí aktuální čas události nebo informace GPS u zaznamenaného videa.
Zakázáno / Povoleno (výchozí)
Nahrávání do smyčky
(Loop Recording)
Přepisuje staré soubory novými, pokud je spotřebována všechna kapacita karty microSD.
Zakázáno / Povoleno (výchozí)
Frekvence světla
(Light Frequency)
Výběrem místně používané frekvence se zabrání blikání displeje.
50 Hz (výchozí) / 60 Hz
Časosběrné video
(Time-Lapse Video)
Nastavení časového intervalu pro vytváření časosběrných videí. Režim časosběrného videa lze aktivovat pouze ručně; po aktivaci je jím nahrazen normální režim záznamu.
Poznámka: Pro zabránění úplného vybití baterie automobilu se kamera DrivePro automaticky vypne po 48 po sobě následujících hodinách záznamu v režimu časosběrného videa.
Zakázáno (výchozí) / jeden snímek za sekundu / snímek po každých 2 s / 4 s mezi snímky
Asistenti řízení
Ikona
Vlastnosti
Funkce / Možnosti
Systém hlídání opuštění jízdního pruhu
(Lane Departure)
Upozorní řidiče, pokud vozidlo opustí jízdní pruh. Tato funkce je aktivována, pokud rychlost jízdy překročí předem nastavenou hodnotu.
Zakázáno (výchozí) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Hlídání kolize s vpředu jedoucím vozidlem
(Forward Collision)
Upozorní řidiče, pokud se ocitne příliš blízko za před ním jedoucím vozidlem. Tato funkce je aktivována, pokud rychlost jízdy překročí předem nastavenou hodnotu.
Zakázáno (výchozí) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Upozornění na překročení rychlosti
(Speed Alarm)
Upozorní řidiče varovným signálem, pokud rychlost vozidla překročí předem nastavenou hodnotu.
Zakázáno (výchozí) / >60 km/h ~ >150 km/h (>40 mph ~ >95 mph)
Jednotka rychlosti
(Speed Unit)
Nastaví jednotku pro měření rychlosti jízdy.
km/h (výchozí) / mph
Head-Up Display
Zobrazí aktuální rychlost a bezpečnostní upozornění na obrazovce.
Zakázáno (výchozí) / Povoleno
Připomenutí rozsvícení hlavních světlometů
(Headlight Reminder)
Jakmile kamera DrivePro detekuje špatné světelné podmínky, automaticky aktivuje připomenutí rozsvícení hlavních světlometů.
Zakázáno (výchozí) / Povoleno
Upozornění na únavu řidiče
(Driver Fatigue Alert)
Připomene řidiči potřebu odpočinku po předem nastavené době jízdy určené řidičem.
Zakázáno (výchozí) / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h
Parkovací režim
(Parking Mode)
Nastaví, zda je po vypnutí motoru automobilu nezbytné nepřetržité nahrávání (v tomto režimu se vybije baterie DrivePro).
Zakázáno (výchozí) / Povoleno
Systém
Ikona
Vlastnosti
Funkce / Možnosti
Displej
(Display)
Zobrazí obě kamery nebo jen přední či zadní kameru.
Přední / Zadní / Obě (výchozí)
Hlasitost
(Volume)
Nastaví úroveň hlasitosti vestavěného reproduktoru.
0~7 (0 – tichý režim)
G-Senzor
(G-Sensor)
Nastaví citlivost akcelerometru.
Zakázáno / Nízká (výchozí) / Střední / Vysoká
Časová prodleva pro vypnutí
(Delay Power Off)
Určuje, po jaké době se kamera DrivePro sama vypne.
Zakázáno / 10 s (výchozí) / 30 s
Automatické zhasnutí displeje
(Auto Display Off)
Nastaví dobu, za kterou se po zahájení záznamu displej automaticky vypne.
Poznámka: Tato funkce je zakázána, pokud je povolen jeden z režimů Upozornění na překročení rychlosti, Hlídání kolize s vpředu jedoucím vozidlem, Opuštění jízdního pruhu, Připomenutí rozsvícení hlavních světel, Upozornění na únavu řidiče nebo Head-Up Display.
Nikdy (Never, výchozí) / Po 1 min / Po 3 min
GPS Status
Zobrazí počet přijímaných satelitů GPS a intenzitu signálu GPS.
Wi-Fi
Zapne / Vypne Wi-Fi
Vypnuto / Zapnuto (výchozí)
Datum a čas
(Date/Time)
Nastavení aktuálního datumu a času, formátu a časového pásma.
Jazyky
(Language)
Nastavení jazyka hlavního menu
English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย / Polski
Formátování paměťové karty
(Format Card)
Naformátuje paměťovou kartu microSD.
VAROVÁNÍ: Formátování smaže všechna data uložená na paměťové kartě.
Ne (výchozí) / Ano
Aktualizace firmwaru
(Upgrade Firmware)
Udržuje kameru DrivePro stále aktuální stažením nejnovějších verzí firmwaru z webové stránky Transcend
https://www.transcend-info.com/Support/service
Zrušit (Cancel, výchozí) / Potvrdit (Confirm)
Obnovení a návrat k výchozím hodnotám (Restore Defaults)
Vymaže všechny provedená nastavení a vrátí kameru do stavu, v jakém byla po opuštění výrobního závodu.
Zrušit (výchozí) / Potvrdit
Nastavení obrazovky
(Screen Adjustment)
Nastaví polohu nahrávací obrazovky.
Informace
(Information)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru DrivePro, kapacitu karty, SSID Wi-Fi, heslo a název / číslo modelu.

5-2 Upgrade Firmwaru

Udržujte svoji autokameru DrivePro aktualizovanou stažením nejnovější verze firmwaru z webových stránek společnosti Transcend www.transcend-info.com/Support/service.

 1. Po stažení firmware ze stránek Transcend soubor dekomprimujte (rozbalte) a umístěte do adresáře „SYSTEM“ na paměťové kartě.
 2. Vložte do kamery kartu microSD, která obsahuje nejnovější verzi firmwaru.
 3. V menu Nastavení zvolte Upgrade Firmware a stiskněte tlačítko OK pro započetí procesu detekce firmwaru. Kamera DrivePro automaticky najde soubor s nejnovějším firmwarem. Pro dokončení procesu aktualizace firmwaru zvolte Potvrzení (Confirm).

Poznámka

Aktualizace firmwaru bude trvat asi 1 až 2 minuty. Při aktualizaci kameru DrivePro nevypínejte. DrivePro se po aktualizaci automaticky sama restartuje.

VAROVÁNÍ

NIKDY neodpojujte napájecí kabel nebo paměťovou kartu microSD memory během aktualizace firmwaru.
Pokud se kamera DrivePro po provedení upgrade sama nerozběhne, kontaktujte prosíme zákaznický servis Transcend nebo technickou podporu.

6. Pou ží vání aplikac e DrivePro App

Tato bezplatná aplikace DrivePro, která byla vyvinuta speciálně pro zařízení iOS (iPhone/iPad) a Android, může být bezplatně stažena a umožňuje bezdrátové živé streamování videozáznamu v reálném čase při nahrávání, úpravu nastavení DrivePro a přehrávání videí přímo z mobilních zařízení jako je mobilní telefon nebo tablet.

DrivePro App


6-1 Stažení a instalace aplikace

 1. Nechejte na App Store nebo Google Play vyhledat „DrivePro“.

 2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci DrivePro.

Po dokončení instalace se aplikace zobrazí na domovské obrazovce vašeho zařízení.
Před použitím aplikace si přečtěte instrukce pro používání DrivePro.

6-2 Připojení k DrivePro

 1. Vyberte z dostupných Wi-Fi připojení DP550 (výchozí heslo je 12345678)

 2. Pro spuštění aplikace klepněte na domovské obrazovce svého mobilního zařízení na ikonu DrivePro.


 3. Jakmile budete připojeni k DrivePro, zobrazí se výše uvedený obrázek.

Poznámka

Pro změnu výchozího SSID a hesla přejděte v aplikaci DrivePro App do Settings.

 4. Klikněte na jeden z odkazů pro podrobnější popis provedení.
https://help.transcendcloud.com/DrivePro/index.html?page=connect

7. Software DrivePro Toolbox

Sada programů DrivePro Toolbox s uživatelsky přívětivým rozhraním vám umožňuje vybrat a přehrávat videa zaznamenaná na vašem DrivePro a zobrazovat trasy jízdy nahraných videí bez nutnosti instalace dalších kodeků.

Systémové požadavky pro připojení autokamery DrivePro ke stolnímu počítači a notebooku s USB portem:

 • Windows 10 nebo novější
 • macOS 10.12 nebo novější
 1. Stáhněte instalační soubory z:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-toolbox

 2. Nainstalujte software DrivePro Toolbox na váš stolní počítač nebo notebook.

Hlavní rysy

Třídění videa
(Video Sorting)
Třídění videí podle názvu, času záznamu nebo podle skupiny, což uživatelům umožňuje efektivně vyhledávat nahraná videa a přehrávat si je.

Snadné přehrávání videí
(Smooth Video Playback)
Připojte DrivePro pomocí USB kabelu nebo použijte čtečku karet či adaptér microSD pro přehrávání zaznamenaných video událostí v počítači.

Úprava a ořez videí
(Edit and Trim Videos)
Vyberte video, ořízněte jej a okamžitě uložte jako nový klip. Během přehrávání můžete také vytvářet snímky z videí.

Zobrazení mapy
(Map View)
Prohlédněte si trasy jízd zobrazené na mapách společně s nahraným videem.
Poznámka: Funguje pouze s kamerami DrivePro s vestavěným GPS přijímačem (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 a DrivePro 220).

Rozpoznávání registračních značek
(License Plate Recognition)
Automaticky identifikujte registrační značky vozidel ve videu a extrahujte záznam, abyste uživatelům umožnili rychlé vyhledávání.
Poznámka: K dispozici pouze pro Windows ve 64bitové verzi.

Export sloučených videí
(Export Merged Videos)
Současné přehrávání videí zaznamenaných předním a zadním objektivem/kamerou. Export a přehrávání sloučených videí.
Poznámka: K dispozici pouze v modelech se dvěma objektivy/kamerami: DP550/DP520.

8. Přeno s sou borů do po čítače

Vyjměte paměťovou kartu microSD z kamery DrivePro a vložte ji do kompatibilní čtečky karet, abyste mohli přenášet soubory do počítače.

9. Řeš ení prob lémů

Pokud se u vaší kamery DrivePro vyskytne problém, nejprve před odesláním DrivePro do servisu zkontrolujte níže uvedené pokyny. Pokud nenajdete žádné ideální řešení prostřednictvím odpovědí na níže uvedené otázky, obraťte se na svého prodejce, servisní středisko nebo místní pobočku Transcend o další pomoc. Můžete také navštívit web Transcend, kde naleznete nejčastější dotazy a služby technické podpory. Případné problémy s hardwarem naleznete v uživatelské příručce DrivePro.

 • Žádné z tlačítek DrivePro nereaguje (zablokuje se, zpožďuje / zastavuje).
  • Zkuste od DrivePro odpojit adaptér do auta a opět jej k DrivePro připojit.
 • Mé DrivePro nemůže přehrávat videa uložená na vložené paměťové kartě.
  • Upravená videa se na vaší kameře DrivePro nemusí správně zobrazit.
 • Když stisknu tlačítko pro nouzové nahrávání, nic se neděje.
  • Tlačítko pro nouzové nahrávání funguje pouze v režimu nahrávání.

10. Bezpečnostní opatření

Tyto pokyny k použití a bezpečnosti jsou DŮLEŽITÉ! Pečlivě je dodržujte, abyste zajistili svou vlastní osobní bezpečnost a pomohli chránit vaši kameru DrivePro před možným poškozením.

 • Obecné pokyny
  • Pouze pro použití v autě.
  • Pro vaši bezpečnost nepoužívejte DrivePro ani nepoužívejte DrivePro App během jízdy.
  • Vyhněte se umístění jednotky DrivePro do prostředí s extrémními teplotami.
  • Vyvarujte se kontaktu vody nebo jiných tekutin s kamerou DrivePro a příslušenstvím.
  • Nepoužívejte DrivePro v prostředí se silnými magnetickými poli nebo nadměrnými vibracemi.
  • Používejte pouze auto adaptér dodávaný společností Transcend. Jiné adaptéry do auta nemusí být s DrivePro kompatibilní.
  • Zásuvky zapalovače cigaret u některých typů vozidel mohou i po vypnutí motoru automobilu dodávat energii. V takovém případě odpojte kameru ze zdířky zapalovače auta, abyste předešli zbytečné spotřebě energie a neočekávaným problémům.
  • Systém GPS podléhá změnám, které mohou ovlivňovat jeho přesnost a výkon. Transcend nezaručuje přesnost dat GPS, která by neměla ovlivnit váš osobní úsudek při řízení.
  • GPS signály nemohou proniknout do budov a kovových konstrukcí. Přesnost údajů GPS závisí na okolí včetně počasí a místa, kde je GPS používáno (např. vysoké budovy, tunely, podzemí a lesy).
  • Wi-Fi funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je kamera DrivePro připojena k napájení.
 • Místo montáže
  • Nikdy neumísťujte kameru DrivePro na místo, kde by znemožnila výhled řidiče nebo ovlivnila činnost airbagů.
  • Umístěte kameru DrivePro do dosahu stěračů čelního skla, pro zajištění jasné viditelnosti za deště.
  • VAROVÁNÍ: Pokud je kamera DrivePro namontována na tónovaném okně, opatrně ji snímejte, aby nedošlo k poškození zabarveného tenkého filmu na skle.
 • Zálohování dat
  • Transcend NEPŘEBÍRÁ žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození dat během provozu. Důrazně doporučujeme pravidelně zálohovat data na paměťové kartě do počítače nebo na jiné paměťové médium.

11. Specifikace

DrivePro 550
(Modely vyrobené
před rokem 2023/11)
DrivePro 550
(Modely vyrobené
po roce 2023/11)
Rozměry 95,6 mm (D) × 65,9 mm (Š) × 40,5 mm (H)
Hmotnost 107 g
Připojovací rozhraní USB 2.0
Kapacita úložiště microSD, 64 GB
Wi-Fi 802.11n
Displej 2,4" barevný TFT LCD
Objektiv Přední: F/2.2, šířka záběru 150°
Zadní: F/2.0, šířka záběru 130°
Přední: F/2.0, šířka záběru 140°
Zadní: F/2.0, šířka záběru 140°
Video formáty H.264
(MP4: do 1920×1080P 60 sn./s)
H.264
(MP4: do 2560×1440P 30 sn./s)
Rozlišení /
snímková rychlost (Max.)
Přední: 1920×1080P (60 sn./s)
Zadní: 1920×1080P (30 sn./s)
Přední: 2560×1440P (30 sn./s)
Zadní: 1920×1080P (30 sn./s)
Provozní teplota –20°C ~ 60°C
Napájení
(auto adaptér)
Vstup 12 V až 24 V
Výstup 5 V / 2 A
Globální navigační satelitní systémy GPS / GLONASS
Certifikace CE / FCC / BSMI / NCC /
MIC / KC / EAC / RCM
CE / UKCA / FCC / BSMI /
NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Záruka 2 roky, omezená
Paměťová karta podporována Zkontrolujte specifikaci výrobku
Poznámka
Kromě přiložené karty microSD doporučujeme používat karty microSD High Endurance od společnosti Transcend nebo paměťové karty MLC; tím se zajistí nejvyšší účinnost záznamu.

12. Prohlán jejicshodě EU

Transcend tímto prohlašuje, že všechny produkty Transcend označené CE, které obsahují funkce rádiového zařízení, jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Autokamera / Body Camera series
Frekvence:
2400–2483,5 MHz
Maximální vysílací výkon:
< 100 mW

13. Recyklace a ochrana prostředí

Další informace o recyklaci produktu (WEEE) a likvidaci baterií naleznete na následujícím odkazu:
https://www.transcend-info.com/about/green

14. Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

Toto zařízení splňuje limit FCC pro přenosná vysokofrekvenční záření stanovený pro nekontrolované prostředí. Expoziční standard pro bezdrátová zařízení využívající měrnou jednotku je známý jako specifická míra absorpce neboli SAR. Limit SAR stanovený FCC je 1,6 W/kg.

Toto zařízení může být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 0 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

 • Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit ztrátu oprávnění provozovat zařízení.

 • Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

15. Záruka

Záruční dobu tohoto produktu naleznete na jeho obalu. Podrobnosti o záručních podmínkách a záručních lhůtách naleznete na odkazu:
https://www.transcend-info.com/warranty

16. Prohlášení GNU General Public License (GPL)

Navštivte prosím https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10, kde najdete další informace o licencování open source.

17. Licenční smlouva s koncovým uformace o licenc

Podrobnosti o licenčních podmínkách softwaru naleznete na následujícím odkazu:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

18. Euroasijská značka shody (EAC)